Privacyverklaring

Privacystatement Kledingbank Nijmegen e.o.

De Kledingbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis kleding. Bij de Kledingbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’). 

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Kledingbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Kledingbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij de Kledingbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
  • Als u een donatie doet aan de Kledingbank verwerken wij uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Ook verwerken wij ook uw contactgegevens als u leverancier bent van de Kledingbank.
  • Als U met ons communiceert per e-mail, verzamlen wij natuurlijk uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u zelf eventueel in de e-mail verstrekt.
  • De website van onze Kledingbank maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Er zijn geen derden die zogenoemde tracking cookies plaatsen waarmee gericht wordt geadverteerd. Cookies kunt u zelf verwijderen, aangezien deze op uw eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.
  • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van hun dienst voor website-statistieken en –analyse (Google Analytics). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u uzelf wilt afmelden, download en installeert u de add-on voor de browser. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt maar deels meegegeven, waardoor tracering nagenoeg onmogelijk is. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verwerking gegevens

De Kledingbank Nijmegen eo draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kledingbank Nijmegen e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kledingbank Nijmegen eo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevensverwerkers waarmee wij samenwerken:

  • Google Workspace, voor e-mail, online agenda en diverse andere cloud-diensten.
  • Mollie, voor het verwerken van betalingen en bijbehorende gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kledingbank Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kledingbanknijmegen.nl

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Kledingbank Nijmegen e.o.
Winkelsteegseweg 144
6534 AR Nijmegen

Telefoon: 06 53818945
E-mailadres: info@kledingbanknijmegen.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.